KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA ÜYELER İÇİN AYDINLATMA METNİ1. Giriş

İşbu Üyeler İçin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Beefull Enerji Teknolojileri A.Ş. (“Şirket”) olarak siz www.beefull.com sitesine ve bu siteye bağlı mobil uygulama olan Beefull’a üye olan değerli üyelerimizin (“Üye”) kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun(“Kanun”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi, saklanması ve aktarılması hususunda azami hassasiyeti göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

2. Tanımlar

İşbu Aydınlatma Metni’nde geçen; İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi, Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder. İşbu Aydınlatma Metni’nde geçen diğer ifade ve kısaltmalar Kanun ve ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

3. Veri Sorumlusu Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; Veri sorumlusu İnönü Mah. 1748. Sok No:1, Batıkent, 06370 Yenimahalle/Ankara adresinde mukim Beefull Enerji Teknolojileri A.Ş. (“Beefull” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.Toplanan Kişisel Veriler: İsim ve İletişim Bilgileri: İsim, soyisim, cep telefonu, ev telefonu, iş telefonu, e-posta adresi, T.C. kimlik numarası, kişisel adres ve benzeri bilgileri. Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcıların üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için GLN numarası, e-posta adresi, kullanılan parolaları. Kullanım Verileri: Çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla cihazlarınızdan toplanan veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sitenin ve mobil uygulamanın kullanıldığı tarih ve saat, bakılan ürünler, son giriş tarihi, görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve siparişe dönen ürün sayısı, girilen arama terimleri, ziyaret edilen ürün ve ilanların kategorileri, hizmet kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeri sorunlar. Konum Verileri: Üyelerin siteye ve mobil uygulamaya erişilen IP ve port adresleri. Ödeme Verileri: Fatura ve ödeme bilgileri, IBAN. İçerik Verileri ve Yorumlar: İlan bilgileri, üyelik bilgileri, bildirim, çözüm, memnuniyet açıklaması, müşteri notu, ilan yorumları, geri bildirimler, üyeler ve yapılan e-postalar ve anlık mesajlaşmalar.

4. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri ile Hukuki Sebep ve İşleme Amaçları

Beefull Enerji Teknolojileri A.Ş., kişisel verilerinizi sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda olmak üzere abonelik/hizmet sözleşmesi, web-sitesi, mobil uygulamalar, satış kanalları, e-posta, çağrı merkezi, sesli yanıt sistemi aracılığıyla ve çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımın sonucu toplanmaktadır. Veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda sayılan amaçlar kapsamında işlemektedir; Beefull tarafından, Hizmet sağlamak, kampanya ve fırsatlar hakkında tarafınızı bilgilendirmek, Uygulama güncellemeleri ve sözleşme değişiklikleri hususunda tarafınızı bilgilendirmek; siz kullanıcılara yönelik bireysel kampanyaların oluşturmak, hedef kitle belirlenmesi, kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, Uygulamanın kişiselleştirilmesi, doğrudan ve kişiye özel pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, bu kapsamda ileti gönderilmesi,öneri, şikâyet ve sorunlarınızı kayıt altına alabilmek, acil durumlarda size yardımcı olabilmek, güvenlik ve hizmet şartlarının sağlanmasına ilişkin gerekli kontrolleri gerçekleştirmek, Şirket hizmetlerinin iyileştirilmesi, tanıtım faaliyetleri ve memnuniyet aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, hizmetin satış ve pazarlama süreçlerini planlaması ve gerçekleştirmesi, hileli veya yasadışı faaliyetleri tespit edebilmek, destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, hukuk işlerinin takibi, iş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, iş faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası, Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla, Kanun’un Kanun’un 5/1 maddesi kapsamında tarafınızca kişisel veri işleme izni (açık rıza) verilmesi halinde; Kanun’un 5/2 maddesi kapsamında açık rızanızın alınmasına gerek olmaksızın; mevzuatta öngörülmüş olması, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Beefull’un hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Verinin tarafınızca alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla Beefull’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve özel nitelikli kişisel verileriniz de açık rızanız dahilinde Kanunun 6. Maddesi kapsamında belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak toplanıp işlenecek ve aktarılacaktır.

5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, mevzuatın izin verdiği ve iş süreçlerimizin gerektirdiği ölçüde, sizlere sunduğumuz hizmetin kalitesinin artırılması için yapılacak uygulamalar kapsamında yürüttüğümüz Kamu Kurum ve kuruluşlarıyla, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla, iş ortaklarımızla, bankalar ve finans kuruluşlarıyla Şirketimiz içerisinde Şirket adına çalışan ve hareket eden çalışanlar ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir. Çalışanlarımız bu verileri kanun ve gizlilik çerçevesinde kullanmakta ve işlemektedir. Bu veriler, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca belirlenen politika ve prosedürlerimiz çerçevesinde, ilgili faaliyetlerimizin gerektirdiği süreyle işlenmekte olup Şirketimiz ile ilişkiniz kalmadığı, makul veya yasal bir gerekliliğin veya uygunluğun olmadığı durumlarda silinmektedir.

6. Kişisel Verileri Saklama Süresi

Beefull, elde ettiği kişisel verilerinizi işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir. Ayrıca uyuşmazlık durumunda ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

7. Kişisel Veri Sahibi İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin korunması ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz: Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve talepte bulunmak için; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca tarafımıza yapılacak başvurularınızı ekteki formu doldurarak veya kendi hazırlayacağınız dilekçenizi (Veri Sorumlusuna Başvuru Esas ve Usulleri Tebliği uyarınca bu dilekçenin şunları içermesi zorunludur: adınız, soyadınız, TCKN, imza, cevap almak istediğiniz adres veya e-posta adresiniz veya faks numaranız, başvuru tarihiniz, talebinize ilişkin detaylı açıklamalarınız) kimliğinizi gösteren belgeler ile birlikte “İnönü Mah. 1748. Sok No:1, Batıkent, 06370 Yenimahalle/Ankara” adresine ıslak imzalı olarak; kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden “beefullenerji@hs01.kep.tr” KEP adresimize , güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Beefull’a daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle destek@beefull.com adresine göndererek başvurabilirsiniz. Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

8. Değişiklikler

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasında muhtelif zamanlarda değişiklik yapmamız mümkündür. Politikanın güncel versiyonuna www.beefull.com internet sitesinden ulaşılabilir. Değişiklikler www.beefull.com internet sitesine yüklenmek suretiyle yapılacak ve yüklendiği tarih itibariyle geçerlilik kazanacaktır.