KVKK

Anasayfa Kurumsal KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA ÜYELER İÇİN AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu Üyeler İçin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Beefull Enerji Teknolojileri A.Ş. (“Şirket” veya “Beefull”) olarak siz www.beefull.com sitesine ve bu siteye bağlı mobil uygulama olan Beefull mobil uygulamasına üye olan değerli üyelerimizin (“Üye”) kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (“Kanun”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi, saklanması ve aktarılması hususunda azami hassasiyeti göstermekteyiz.
Bu sorumluluğumuzun bilinci ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

2. Tanımlar

İşbu Aydınlatma Metni’nde geçen;
İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder. İşbu Aydınlatma Metni’nde geçen diğer ifade ve kısaltmalar Kanun ve ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, lokasyon bilgisi, hukuki işlem bilgileri, müşteri işlem bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, işlem güvenliği bilgileri, finans bilgileri, pazarlama bilgileri, görsel ve işitsel kayıtlar, sağlık bilgileri) Beefull tarafından; hizmetin sağlanması, uygulama güncellemeleri ve sözleşme değişiklikleri hususunda kullanıcıların bilgilendirilmesi, kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, uygulamanın kişiselleştirilmesi, öneri, şikâyet ve sorunlarınızın kayıt altına alınabilmesi, acil durumlarda kullanıcılarımıza yardımcı olunabilmesi, güvenlik ve hizmet şartlarının sağlanmasına ilişkin gerekli kontrollerin gerçekleştirilmesi, fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması, Şirket hizmetlerinin iyileştirilmesi, hizmetin satış ve pazarlama süreçlerini planlaması ve gerçekleştirmesi, hileli veya yasadışı faaliyetlerin tespit edilebilmesi, destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, hukuk işlerinin takibi, iş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, iş faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası, Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası; ayrıca açık rızanızın olması halinde kampanya ve fırsatlar hakkında kullanıcıların bilgilendirilmesi, kullanıcılara yönelik bireysel kampanyaların oluşturulması, tanıtım faaliyetleri amaçlarıyla işlenebilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Beefull, kişisel verilerinizi sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda olmak üzere abonelik/hizmet sözleşmesi, web-sitesi, mobil uygulamalar, satış kanalları, e-posta, çağrı merkezi, sesli yanıt sistemi, çerez ve benzeri teknolojiler ve hizmet binalarımızda yer alan güvenlik kameraları aracılığıyla toplanmaktadır.
Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde açıklanan amaçlar ile Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Beefull’ün hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla Beefull’ün meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayalı olarak toplanıp işlenecek ve aktarılabilecektir.

5. İşlenen Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, mevzuatın izin verdiği ve iş süreçlerimizin gerektirdiği ölçüde, sizlere sunduğumuz hizmetin kalitesinin artırılması için yapılacak uygulamalar kapsamında yürüttüğümüz kamu kurum ve kuruluşlarıyla, bankalar ve finans kuruluşlarıyla, Şirketimiz içerisinde Şirket adına çalışan ve hareket eden çalışanlar ile; açık rızanızın olması halinde iştirakler ve bağlı ortaklıklarla, iş ortaklarımızla Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

6. Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

Beefull, elde ettiği kişisel verilerinizi işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir. Ayrıca uyuşmazlık durumunda ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.
İşlenen kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca belirlenen politika ve prosedürlerimiz çerçevesinde, ilgili faaliyetlerimizin gerektirdiği süreyle işlenmekte olup Şirketimiz ile ilişkiniz kalmadığı, makul veya yasal bir gerekliliğin veya uygunluğun olmadığı durumlarda silinmektedir.

7. Veri Güvenliği

Şirketimiz bünyesinde işlenmekte olan tüm kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya azami önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşa risklerine karşı korumak için gerekli tüm makul teknik ve idari güvenlik önlemleri alınmaktadır.

8. İnternet Sitemizdeki Çerez Uygulaması

Şirketimiz, internet sitesine yapılan ziyaretler sırasında yukarıda bahsi geçen amaçlarla işlenecek veriler toplanırken çerezler (cookies) kullanabilir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Çerezlerin kullanılma amacı, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılara kolaylık sağlamaktır. Çerezler aynı zamanda gelecekte internet sitemiz üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak amacıyla da kullanılabilir. Çerezler, kişilerin internet sitemizi nasıl kullandıklarını anlamamızı sağlayarak sitemizin yapısını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı olur. Bu veriler, sizin kimliğinizi tanımlamamızı sağlayabilecek bilgiler değildir.
Çerezlerin ömrü, kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Birçok internet tarayıcısı, varsayılan olarak çerezleri otomatik kabul etmeye ayarlıdır. Bu ayarları, çerezleri engelleyecek veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verecek şekilde değiştirebilirsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için tarayıcınızın talimat veya yardım ekranına başvurabilirsiniz.

9. Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileriniz aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.
KVKK kapsamında, kişisel verileriniz ile ilgili başvurularınızı KVKK BAŞVURU FORMU adresinde bulunan form ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;
• Eti Mah. Celal Bayar Bulvarı YHT Garı No:78/229 Çankaya/Ankara adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya
• Şirketimizin beefullenerji@hs01.kep.tr posta adresine veya
• Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin destek@beefull.com adresine veya
• Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, KVKK ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz
Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.