ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Anasayfa Kurumsal Üyelik Sözleşmesi

BEEFULL ENERJİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE-1


Sözleşme’nin Konusu ve Amacı

1.1 İşbu Şarj İstasyon Ağı ve paylaşımlı priz ağı ve taşınabilir şarj cihazı (powerbank) ağı (“Ağlar”) Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) şirketimiz Beefull Enerji Teknolojileri A.Ş.’nin (“Şirket”) web sitesi olan www.beefull.com sitesine (“Web Sitesi”) ve bu siteye bağlı mobil uygulama olan Beefull’a üyeler (“Üye”) tarafından giriş yapılmasını ve Web Sitesi ile bağlı mobil uygulamanın ve Şirket’in sahip olduğu Ağlar’ın bu Sözleşme’de ve Web Sitesi’nde belirlenen şart ve koşullar çerçevesinde Üye tarafından elektrikli araç şarj istasyonu ve paylaşımlı priz ve taşınabilir şarj cihazları kullanılmasını sağlamak ve Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla elektronik ortamda akdedilmiştir. İşbu Sözleşme’de Şirket ve Üye ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

MADDE-2


Kapsam

2.1 Şirket tarafından işbu sözleşme kapsamında sunulan hizmetler (“Hizmetler”); (i)Beefull mobil uygulaması, (ii) Beefull tarafından Üye’ye kiralama aracılığı ile kullanımına sunulan taşınabilir şarj cihazları (powerbank), (iii) Üye’nin kiralama ve/veya rezervasyon ile kullanımına sunulan elektrikli araç şarj istasyonu ve paylaşımlı prizleri kapsamaktadır.

MADDE-3


Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Üyelik

3.1 İşbu Sözleşme, Beefull tarafından Taraflara sunulan Hizmetler ile ilişkili olan bütün şart ve koşulları içermektedir. İşbu Sözleşme’nin, Üye tarafından, mobil uygulamaya başlamadan önce dikkatlice okunması ve onaylanması gerekmektedir. İşbu Sözleşme’ de düzenlenen koşulların Üye tarafından kabul edilmemesi halinde, Hizmetlere erişilemez ve Hizmetler kullanılamaz. Kullanıcı tarafından uygulama üzerinden Hizmetlere erişim ve/veya kullanıma başlanması halinde, Kullanıcı ve Şirket arasında akdi bir ilişki oluşturan işbu Sözleşme’deki hizmetlere yönelik olarak tüm şart ve koşulları kabul etmiş sayılacaktır.

MADDE-4


Hizmete İlişkin Hükümler

4.1 Şirket, işbu Sözleşme’de değişiklik yapma hakkını Web Sitesi ve/veya mobil uygulamaları vasıtasıyla güncellemek suretiyle saklı tutar. İşbu sözleşmede gerçekleşecek değişiklikler Web Sitesi ve/veya mobil uygulamada yayımlandığı tarihten itibaren geçerlilik kazanarak yürürlüğe girer.

4.2 Şirket’in Web Sitesi ve mobil uygulamaları vasıtasıyla sunmakta olduğu hizmetler kapsamında Üye, kullanmakta olduğu elektrikli aracı şarj edebileceği şarj istasyonu lokasyonlarını tespit edebilecek ve mevcutsa şarj istasyonlarının ayrıca taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) ve paylaşımlı prizlerin çalışma saatlerini, teknik özelliklerini, fiyat, uygunluğunu takip edebilecektir. Şirket’in sorumluluğu, söz konusu bilgilerin Üye’nin kontrol ettiği anda doğru ve güncel olması ile sınırlı olup, Üye bu bilgilerin sıklıkla değişebileceğini ve bu bilgilerin güncellenmesi/değişmesi nedeniyle uğrayabileceği hasar, zarar ve/veya ziyana yönelik Şirket’e herhangi bir sorumluluk atfedemeyeceğini kabul eder.

4.3 Şirket’in Üye’ye karşı sorumluluğu işbu Sözleşme kapsamında verilen hizmetlerin Üye’nin kusuru olmaksızın, Üye tarafından kullanılması sırasında meydana gelen ve Şirket’in doğrudan kusurundan kaynaklanan doğrudan zararları ile sınırlıdır.

4.4 Üye, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetleri ancak Üye’nin söz konusu hizmetlerin karşılığı olan ve Şirket tarafından belirtilen ücreti ödemesi durumunda kullanabilecektir. Üye ücretlere yönelik ödemelerini tam ve zamanında yapmakla yükümlüdür. Şirket, mal ve hizmet sunumu faaliyetlerinin yürütülmesinin devamı amacıyla müşteriden alacağı bilgileri amaçla bağlantılı olarak doğru eksiksiz ve güncel olarak saklamakla yükümlüdür. Üye, Şirket’in kendisinden üyelik kapsamında bilgi talep etmesi durumunda, talep edilen bilgileri güncel, doğru ve eksiksiz şekilde sunmakla yükümlüdür. Üye, bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde işbu sözleşme hükümleri doğrultusunda kullanım hakkının Şirket tarafından durdurabileceğini veya herhangi bir bildirime gerek duyulmaksızın üyelik hesabının kapatılabileceği veya Şirketin işbu Sözleşme ve sair mevzuat kapsamındaki yasal haklarını kullanabileceğini kabul eder.

4.5 Üye, Web Sitesi’ne ve/veya mobil uygulamalara girişi ve Üyeler üyeliğinin devamı sırasında herhangi bir şekilde verdiği tüm bilgilerin doğruluğundan ve güncelliğinden sorumludur. Şirket’in, Üye’nin bilgilerinin herhangi bir şekilde güncel olmadığını tespit etmesi halinde, Şirket Üyeler’in üyeliklerini sona erdirebilecektir. İşbu madde kapsamında ortaya çıkacak hususlara ilişkin olarak Üye, bilgilerinin doğru ve güncel olmamasından kaynaklı olarak Şirket’in uğrayacağı her türlü zarardan sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Şirket, uğrayacağı/uğrayabileceği zararın tazminini isteme hakkını saklı tutar.

4.6 Üye, Şirket’e ait şarj istasyonlarını sadece kullanmakta olduğu aracı şarj etmek üzere, hukuka ve kullanım amacına uygun kullanabilir. Üye, şarj istasyonlarını ticari amaçla gelir elde etmek de dahil kullanmakta olduğu aracı şarj etmek dışında başka bir amaçla kullanamayacağını, kullanımı sırasında Şirket’in kullanım şartlarına ve yürürlükte olan mevzuatlara uygun davranacağını ve başka bir amaçla kullanması halinde Şirket’e ve/veya 3. kişilere vereceği doğrudan ve dolaylı tüm zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket’in, Üye’den kaynaklanan nedenlerle 3. kişilere yapmak durumunda kalacağı ödemelere ilişkin Üye’ye rücu hakkı saklıdır.

4.7 Üye, Şirket’in işbu Sözleşme kapsamında sunduğu hizmetin bedelini ve ücretlendirme şart ve koşullarını, promosyon ve sair uygulamaları serbestçe tayin etme hakkını haiz olduğunu ve bunların farklı üyelere farklı şekilde ve şartlarda, münferiden Şirket’in takdirine bağlı olarak uygulanabileceğini kabul ve beyan eder.

4.8 Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetin bedelinin, cezaların ve ödeme şartlarının Şirket’in Web Sitesi ve mobil uygulamalarında yer aldığının ve zaman zaman bu mecralarda güncellendiğinin bilincindedir. Üye, hizmeti almadan önce Şirket’in Web Sitesi ve mobil uygulamalarından ücreti ve ödeme şart ve koşullarını kontrol etmekle yükümlü olduğunu ve bu mecralarda yapılan güncellemeleri kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Üye’nin tam ve zamanında ödeme yapmaması halinde, Şirket’in Web Sitesi ve mobil uygulamalarında belirttiği ve/veya ilgili mevzuattan kaynaklanan faiz de dahil her türlü hakkını kullanabileceğini ve Şirket’in geç ödemeden kaynaklanan zararlarını tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9 Hizmetler’den yararlanan Üyeler, Hizmetler’i hukuka ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve Hizmetler dahilinde yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu kabul ederler. Üyeler’in Hizmetler ile ilgili olarak, işbu Sözleşme’ye ve yürürlükteki mevzuata aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyet nedeniyle Şirket doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu tip bir durumda, Şirket’in herhangi bir nedenle, herhangi bir kişiye, herhangi bir ödeme yapması halinde, Şirket’in, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan tüm hakları (özellikle de faiz ve tazminat talep hakkı) saklı kalmak kaydıyla, ilgili Üye’ye rücu hakları bulunmaktadır.

4.10 İşbu Sözleşme kapsamında belirtilen tarife, ceza ve diğer tüm ücretler için güncel tutarlar, Web Sitesi’nden ve mobil uygulamasından düzenli aralıklarla yayımlanacaktır. Bunların yanı sıra tarifelerde belirlenen hizmetin bedeli, cezalar ve sair bedeller; gün, lokasyon, saat bloğu ve/veya saate göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca Şirket tanıtım, reklam, broşür gibi metinlerde yer alan her türlü fırsat ve kampanyalarda ve bunların fiyatlarında değişiklik yapma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar.

4.11 Üye, teknik altyapıdan kaynaklanan ve/veya elektrik kesintisi de dahil olmak üzere bununla sınırlı olmamak üzere Şirket’ten bağımsız olarak ortaya çıkabilecek durumlar ve/veya şarj istasyonlarının bulunduğu yer veya yer sağlayıcı nedeniyle ortaya çıkan hizmet kesintileri ve aksaklıklardan ötürü işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetin tam ve eksiksiz sunulamamasından Şirket’in sorumlu olmadığını, bunlara ilişkin Şirket’ten herhangi bir tazmin talebinde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12 Üye, üyelik hesabının ve şifresinin gizliliğinden, Üyelik Kartı’nın ve/veya Web Sitesi ve mobil uygulamanın kullanıldığı araçların güvenliğinden sorumludur. Bunların 3. kişilerin eline geçmesi/çalınması/kaybedilmesi halinde, Üye, üyelik bilgilerinin ve Üyelik Kartı’nın 3. kişilerce kullanılmasından münferiden sorumlu olduğunu ve böyle bir durumda derhal Şirket’e bilgi vermekle yükümlü olduğunu ve Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13 Üye, elektrikli aracının ve aracına ait şarj sisteminin tam ve düzgün çalışmasından ve dolayısıyla aracından ve/veya Üye’den kaynaklanan herhangi bir nedenle işbu Sözleşme kapsamında sunulacak şarj hizmetinden faydalanamaması halinde, Şirket’in herhangi bir şekilde sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, şarj istasyonlarının bulunduğu alandan kaynaklı erişim problemlerinden, bu alanlardaki trafik yoğunluğundan veya diğer üyelerin veya 3. kişilerin Üye’ye verdiği herhangi bir zarar veya ziyandan da sorumlu değildir.

4.14 Şirket, Web Sitesi veya mobil uygulamasında yer alan bütün alan adı, logo, her türlü veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe, Üye tarafından ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz.

4.15 Her bir Üye, Hizmetler’i kullanırken ve/veya Şirket’in sistemine giriş ve/veya kayıt yaparken, verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu beyan ve taahhüt eder.

4.16 Şirket’in, farklı Üyeler’e, farklı fiyatlar, promosyonlar ve sair unsurlar uygulaması, farklı Hizmetler sunması mümkündür. Taraflar, her Üye’nin Şirket nezdinde alacağı Hizmetler’in ve her Üye’ye Şirket nezdinde uygulanacak fiyat ve sair koşulların, tamamen Şirket’in takdirine bağlı olarak, farklılık gösterebileceği, sunulan promosyon ve ücretlerin kazanılmış hak olmayacağı, değişikliklerdeki münhasır yetkinin Şirkette olduğu konusunda mutabık kalmışlardır.

4.17 Şirket, ilgili her bir Üye’nin aracından (özellikle de aracının şarj sistemlerinin düzgün ve Hizmetler’i alabilecek şekilde çalışmasından) veya trafik durumundan (özellikle de, ilgili şarj istasyonlarının park alanlarına erişimin uygunluğundan) kaynaklanan herhangi bir sorundan, araç ve trafik durumu nedeniyle söz konusu olabilecek herhangi bir Hizmet alamama ve/veya zarar görme halinden, ve ayrıca, Üye’nin herhangi bir zamanda yeteri kadar şarjı olmaması nedeniyle yolda kalmasından ve sair hallerden sorumlu değildir.

4.18 Her bir Üye, Şirket’in web sitesi, mobil uygulaması ve sair platformlarında bulunabilecek unsurlar dahilinde, Şirket’in ve/veya bir üçüncü şahsın, ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edebilecek şekilde, mevcut resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul eder.

MADDE-5


Ödemeye İlişkin Hükümler

5.1 Ücretler: kullanım esnasında Üye’nin bulunduğu şehir, konum, kullanacağı Taşıt modeli, hizmet alacağı şarj istasyonunun gücü ve/veya zamana bağlı olarak değişiklik gösterebilecek olup, bu şekilde belirlenmiş olan ücret kullanmaya başlamadan önce mobil uygulama içerisinde Üye’nin bilgisine sunulacaktır. Üye, Hizmet’i her bir kullanım başına ücretler ya da mobil uygulamada açıklanan fiyatlar çerçevesinde kullanabilir. Her durumda, ücretler ve diğer harcamalar yürürlükteki vergilere ve diğer yerel ücretlendirmelere tabi olup tüm tutar Şirket tarafından tahsil edilecektir. Üye, kullanımlara ve rezervasyonlara ilişkin ücretleri, Üye tarafından Sözleşmenin ve/veya yasaların ihlal edilmesinden kaynaklanan zarar, tamirat bedeli, ciro kaybı, operasyon giderleri ve Sözleşme’ nin ile Şirket tarafından ilgili aykırılığın tespiti halinde öncesinde bilgilendirme gerekmeksizin direkt olarak tahsil edilebileceğinin bilincinde olup hizmetleri kullanmaya başladığı an bu hususa onay verdiği kabul edilmektedir.

5.2 Üye, ödemeye ve ücretlendirmeye, iptal ve iadeye ilişkin şart ve koşulların güncel bilgilerinin Web Sitesi ve mobil uygulamada yer aldığını ve bunları kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

5.3 Ödeme sistemleri Şirket’in kendi inisiyatifi ile belirlenmekte olup, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki gibi olabilir:

Paket sistemi: Üye, Şirket tarafından belirlenen paketlerden birini önceden ödeyerek satın alır ve paket için belirlenen süre boyunca paketin içeriğinde yer alan sınırlar dahilinde hizmetten yararlanır.

Kullanım sonrası ödeme: Üye, şarj istasyonu ağından şarj hizmeti alması sonrasında Şirket’in Web Sitesi ve/veya mobil uygulamasında kayıtlı bulunan ödeme aracından (kredi kartı, debit kart vb) ödeme otomatik olarak hizmetin bedeli tahsil edilir.

5.4 Üye, Web Sitesi ve/veya mobil uygulamasında kayıtlı bulunan tüm iletişim bilgilerinin güncel olmasından ve tutulmasından münferiden sorumludur. Üye’nin ödeme yükümlülüğünün tam, zamanında ve gereği gibi yerine getirmemesi halindeŞirket’in hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.

MADDE-6


Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

6.1 İşbu Sözleşme’nin kabulüyle, Üye’nin üyelik başvurusu sırasında Üye’nin verdiği bilgiler, Şirket tarafından azami özenle korunmaktadır. Web Sitesi ve mobil uygulama ve diğer yöntemlerle elde edilen her türlü bilgi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi, saklanması ve aktarılması hususunda azami hassasiyeti göstermekteyiz. Kişisel Verileriniz Web sitesi ve/veya mobil uygulamamızda Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olmakÜye, Şirket’e ilettiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu taahhüt eder. Üyeler için Şirket’in Web Sitesi ve/veya mobil uygulama üzerinden Üye’ye tanımlanan kullanıcı adı ve şifre kişiye özeldir. Üye, bu bilgilerini 3. kişilerle paylaşmayacağını taahhüt eder. Üyeliğin, 3. Kişi tarafından kullanımı esnasında, oluşabilecek zararlardan Üye sorumludur. İşbu Sözleşme ve kişilerin verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye Web Sitesi ve mobil uygulama üzerinden erişilebilir.

MADDE-7


Mülkiyet ve Yazılım

7.1 Üye, Hizmetler’in, Beefull uygulamasının ve burada belirtilen herhangi bir Beefull ekipmanının, her zaman, Beefull’un özel mülkiyetinde olduğunu kabul eder. Hizmet’i, Hizmet ürünlerinin herhangi bir parçasını ya da herhangi bir ekipmanını sökmemeli, üzerine yazı yazmamalı veya yazıları değiştirmemeli, tamir etmemeli ya da tahrip etmemelidir. Hizmet ekipmanının üzerindeki etiketlerin üzeri çizilmemeli, soyulmamalı, değiştirilmemeli ya da sökülmemelidir. Hizmetleri kullanımınız size Beefull’un ticari unvanını, markalarını, logolarını, ürün ve hizmet adlarını Beefull’un önceden yazılı izni olmaksızın reklam, tanıtım veya referans amaçlı olarak kullanma hakkı tanımaz. Hırsızlık ve/veya zarar durumunda Üye’den tahsil edilen zararlar karşılığında Taşıt’ın ve/veya zarara konu parçasının mülkiyetinin Kullanıcı’ya/Şüpheli’ye geçmesi söz konusu değildir.

Aşağıdakiler kesinlikle yasaktır:

(i) Hizmetlerin ve hizmet ekipmanlarının herhangi bir bölümünden telif hakkını, ticari markayı veya diğer müseccel bildirileri kaldırma;

(ii) Beefull tarafından açıkça belirtilmediği müddetçe Hizmetlere bağlı yeniden üretim, değiştirme veya türev ürün hazırlama, dağıtma, lisans verme, kiralama, satma, yeniden satma, devretme, kamuya açma, kamuya sağlama, iblağ etme, yayınlama veya diğer şekillerde Hizmetleri kötüye kullanma;

(iii) Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçü dışında Hizmetleri kaynak koda dönüştürme, ters mühendislik yapma veya parçalara ayırma;

(iv) Hizmetlerin herhangi bir parçasını eşleştirme, ikizleme veya çerçeveleme;

(v) Kazma, endeksleme, araştırma veya diğer bir şekilde veri madenciliği işlemi amacıyla veya Hizmetlerin çalışmasına ya da işlevine aşırı derecede yükleme yapan veya engelleyen herhangi bir program veya kod başlatma ya da kullanma;

(vi) Hizmetlere, ilgili sistemlere veya ağlara yetkisiz erişim sağlama veya bozma girişimi

MADDE-8


Sözleşme’nin Sona Ermesi

8.1 İşbu Sözleşme ve üyelik, Üyeler için, Madde 3 uyarınca başlar ve Taraflar’dan herhangi birince tek taraflı olarak feshedilinceye kadar devam eder.

8.2 Şirket, Üye’nin işbu Sözleşme’ye, Web Sitesi ve mobil uygulamada belirlenen kullanım şart ve koşullarına uymaması halinde hizmet sunumunu durdurabilir veya Sözleşme’yi feshedebilir. Böyle bir durumda, Üye Şirket nezdinde oluşmuş tüm borçlarını derhal ödemekle, Şirket’in Sözleşme’yi ihlal nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

8.3 İşbu Sözleşme’nin ilgili maddeleri saklı kalmak üzere, Üye veya Şirket’in işbu Sözleşme’yi ve üyeliği feshetmek istemesi halinde diğer Taraf’a bildirme yükümlülüğü vardır. Üye, bu bildirimi Şirket’in Web Sitesi ve mobil uygulamada yer alan iletişim sekmesinde yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla yapacaktır. Şirket ise her türlü bildirimi Üye’nin bildirdiği e-posta adresine yapacak olup, Üye bu e-posta adresinin yasal tebligat adresi olduğunu ve değişiklikleri yazılı olarak Şirket’e 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postasına yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder. Üye’nin e-posta adresine yapılan her türlü bildirimin, bildirimin yollanmasından 1 (bir) gün sonra Üye’ye ulaştığı kabul edilecektir.

MADDE-9


Mücbir Sebepler

9.1 Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle doğacak zararlardan yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Şirket için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt olarak addedilmeyecek veya bu durumlar için Şirket’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep kapsamına, doğal afet (deprem, yangın, sel, su baskını, fırtına, hortum şiddetli soğuk, toprak kayması, çığ, volkan patlaması vs.), isyan, savaş, grev, salgın hastalıklar, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Şirket’in gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Web Sitesi ve mobil uygulamaya ve sisteme yapılan saldırılar (her türlü siber saldırı; kötü amaçlı yazılım, DDoS, DoS, SQL injection vs.) da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Şirket’in makul kontrolü haricinde gelişen ve Şirket’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar girmektedir.

MADDE-10


Delil Sözleşmesi

10.1 Üye, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetler ile ilgili olarak doğabilecek ihtilaflarda, Şirket’in kendi elektronik ve sistem kayıtların, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, e-fatura ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; Şirket’i ve temsile yetkili kişileri yemin teklifinden ari kıldığını ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

MADDE-11


Sözleşmenin Devri

11.1Şirket, her zaman, herhangi bir bildirim yapma yükümlülüğü olmaksızın işbu Sözleşme’yi ve Sözleşme konusu yükümlülüklerini Bağlı bir Kuruluşu’na devredebilecektir. Devir tarihi itibariyle yeni hak sahibi, Şirket’in işbu Sözleşme’de düzenlenen yükümlülüklerini de tamamen devralmış sayılacaktır.

11.2 “Bağlı Kuruluş”; herhangi bir Kişiye ilişkin olarak, doğrudan veya dolaylı olarak, söz konusu Kişiyi kontrol eden, söz konusu Kişi tarafından kontrol edilen veya söz konusu Kişi ile müşterek kontrol altında olan bir kişi, şirket, ortaklık, firma, birlik, şirketleşmemiş kuruluş veya diğer bir işletmeyi ifade etmektedir. Bu tanım dâhilinde, “kontrol”, doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya birlikte hareket ettiği kişiler ile beraber bir Kişinin oyda imtiyaz tanıyan hisse senetlerinin ya da oy haklarının %50’sinden fazlasına sahip olma veya doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya birlikte hareket ettiği kişiler ile beraber herhangi bir yazılı veya sözlü sözleşme uyarınca ya da sair bir şekilde ve fiili olarak bir Kişinin yönetimini ve politikalarını belirlemek ya da belirleme hakkına sahip olmak anlamındadır.

MADDE-12


Uygulanacak Hukuk ve Yetki

12.1 İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilere, yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere doğrudan Türk Hukuku uygulanacak olup, işbu Sözleşme dahilinde ve/veya bunlara bağlı olarak doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın varlığı halinde AnkaraMahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.